Všeobecné obchodní podmínky StarApp

Všeobecné obchodní podmínky  účinné od: 01.09. 2023

1.1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Podmínky) se používají následující pojmy:

a) STARAPP znamená obchodní společnost Marta Bílková, se sídlem Brněnská 95, Slavkov u Brna, PSČ 68401, IČ: 45422826

b) Aplikace znamená aplikaci  STARAPP která je určena pro mobilní zařízení, zejména chytré telefony a tablety, která je provozována společností STARAPP a prostřednictvím které lze objednat přepravu osob.

c) Účet znamená profil Uživatele vytvořený v Aplikaci STARAPP, který je chráněn heslem (autentizačním prvkem) určeným Uživatelem.

d) Řidič znamená třetí osobu, která na základě smluvního vztahu se společností STARAPP přijímá prostřednictvím Aplikace objednávky Cestujících na osobní přepravu.

e) Cestující znamená fyzickou osobu, která má zájem o objednání přepravy prostřednictvím Aplikace.

f) Uživatel znamená fyzickou osobu, která si vytvoří profil (účet) v Aplikaci nebo používá Aplikaci bez vytvoření profilu (účtu).

2. Účel a předmět úpravy Podmínek

2.1. Společnost STARAPP není ve vztahu k Cestujícím dopravcem (poskytovatelem přepravy). Společnost STARAP Cestujícím pouze zajišťuje možnost prostřednictvím Aplikace objednat si u Řidiče STARAPP přepravu a Řidičům STARAPP zajišťuje zveřejnění jejich nabídek na poskytnutí přepravy a zprostředkovává objednávky Cestujících. 

2.2.  Tyto Podmínky neupravují podmínky objednávání přepravy na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi společností STARAPP a jednotlivými smluvními partnery (firemní zákazníci).

2.3.  Tyto Podmínky upravují pravidla pro používání Aplikace. Uživatel je povinen se s těmito Podmínkami seznámit před zahájením používání Aplikace, vyjádřit s Podmínkami souhlas a dodržovat povinnosti v nich určené po celou dobu používání Aplikace.

Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nebo kteroukoli jejich částí nesouhlasí, není oprávněn používat Aplikaci. Používáním Aplikace Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami.

3. Obecná pravidla používání Aplikace

3.1. Stažením Aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami je Uživateli udělena nevýhradní bezúplatná licence k používání Aplikace v souladu s těmito Podmínkami.

3.2. Vykonavatelem majetkových práv k Aplikaci, provozovatelem Aplikace, je společnost STARAPP. Souhlasem s těmito podmínkami se Uživatel zavazuje, že nebude porušovat práva společnosti STARAPP ve vztahu k Aplikaci a práva duševního vlastnictví patřící společnosti STARAPP.

3.3. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude:

a) zasahovat do Aplikace a jejich součástí a měnit je

b) kopírovat Aplikaci a její součásti a neoprávněně ji rozmnožovat a zveřejňovat

c) přetěžovat nebo jiným způsobem způsobovat nefunkčnost Aplikace

d) obcházet technická omezení Aplikace

e) používat Aplikaci pro jiný účel než je vymezen v těchto Podmínkách

f) používat Aplikaci za jinou osobu nebo umožnit používání Aplikace pod vlastním jménem jiné osobě

3.4.  Uživatel se zavazuje společně s těmito Podmínkami při používání Aplikace dodržovat obecně závazné právní předpisy, dobré mravy a zavazuje se Aplikaci nezneužívat zejména k dosažení neoprávněných výhod nebo způsobení škody jinému

3.5.  Uživatel je povinen zajistit ochranu svého zařízení, na kterém používá Aplikaci a zamezit neoprávněnému použití Aplikace jinou osobou. Pokud dojde k neoprávněnému použití Účtu Uživatele, je Uživatel povinen společnost STARAPP neprodleně informovat.

3.6.  Společnost STARAPP  prověřuje Řidiče při jejich registraci v Aplikaci, přesto společnost STARAPP neumí garantovat, že Řidič bude splňovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z těchto Podmínek po celou dobu registrace v Aplikaci, proto společnost STARAPP neodpovídá za porušení jakýchkoli povinností a předpokladů pro výkon přepravy osob Řidiči vyjma těch vztahující se na zprostředkovatele Uživatel i Cestující se může kdykoli obrátit na společnost STARAPP s podnětem na Řidiče prostřednictvím Aplikace.

3.7.  Pro používání Aplikace se vyžaduje připojení k internetu. Připojení k internetu si je Uživateli povinen zajistit sám a na své náklady. Společnost STARAPP neodpovídá za ušlý zisk související s výpadkem internetu v chytrém telefonu Řidiče při používání aplikace STARAPP.

3.8.  Společnost STARAPP neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených Uživateli v Aplikaci. Rovněž společnost STARAPP neodpovídá za rychlost komunikace v rámci Aplikace a přenos dat prostřednictvím internetu.

3.9.  Pokud jsou v Aplikaci obsaženy odkazy a reklamy na obsah třetích stran, za takový obsah třetích stran Společnost STARAPP neodpovídá.

3.10.  Uživatel není oprávněn udělit sublicenci k Aplikaci.

4. Uživatelský Účet

4.1. Po stažení Aplikace je Uživateli umožněno vytvořit Účet.

4.2.  Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány Společnosti STARAPP v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na https://www.starapp.cz/?page_id=1547 a obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

4.3.  Při vytváření Účtu je Uživatel povinen uvést pravdivé a úplné údaje, jinak odpovídá za škodu, kterou tím Společnosti STARAPP způsobí. Pokud Společnost STARAPP. zjistí, že Uživatel uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje, je Společnost STARAPP oprávněna Účet zrušit nebo zablokovat.

5. Přeprava osob

5.1.  Vytvořením objednávky Uživatelem a jejím přijetím Řidičem dochází k uzavření smlouvy o přepravě mezi Cestujícím a Řidičem. Společnost STARAPP není smluvní stranou smlouvy o přepravě a sama přepravu neposkytuje.

5.2.  Cestující si má možnost v Aplikaci zvolit, zda provede objednávku přepravy prostřednictvím zadání cílové adresy a výběr Řidiče ponechá na Aplikaci nebo si Cestující zvolí konkrétního Řidiče z dostupných Řidičů v okolí. Pokud není Cestujícím zvolen Řidič dostupný nebo objednávku nepřijme, je Společnost STARAPP oprávněna vybrat jiného dostupného Řidiče.

5.3.  Společnost STARAPP negarantuje, že po vytvoření objednávky Cestujícího bude objednávka přijata Řidičem.

5.4.  V případě přerušení jízdy na základě pokynu Cestujícího, změny trasy na základě pokynu Cestujícího, neočekávaných překážek na zvolené trase nebo jiných výjimečných okolností, je vše na domluvě s cestujícího s řidičem.

5.5.  Cena objednané přepravy se zobrazí Cestujícímu před vytvořením objednávky v Aplikaci. Cestující je povinen se před jejím objednáním seznámit s cenou přepravy a zadáním objednávky s takto stanovenou cenou přepravy vyjadřuje svůj souhlas.

5.6.  Cestující bere na vědomí a souhlasí s tím, že po vytvoření objednávky na přepravu, její přijetí Řidičem a nastoupení do vozidla Řidiče, nelze od uzavřené smlouvy o přepravě odstoupit vzhledem k tomu, že se zahájením přepravy začne před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. Storno poplatek za zrušení jízdy je stanoven na 50.- Kč.

5.7.  Jízdné je možné uhradit řidiči platbou v hotovosti nebo platbou prostřednictvím platební brány. Společnost StarApp poskytuje podporu při řešení problémů s bezhotovostními platbami v aplikaci StarApp. Ohledně technické podpory související s bezhotovostními platbami v aplikaci se obracejte na e-mailovou adresu podpora@starapp.cz.

5.8.  Při vytváření objednávky na přepravu Cestující odpovídá za uvedení správných a úplných údajů adresy vyzvednutí a cílové adresy. Pokud Cestující neuvede správnou adresu vyzvednutí a Řidič podle zadaných údajů neumí vyzvednout Cestujícího, Řidič se pokusí kontaktovat Cestujícího telefonicky a pokud přesto Cestujícího nelze vyzvednout, Řidič zruší objednávku a je oprávněn požadovat od Cestujícího úhradu skutečně vzniklých nákladů za ujetou trasu.

5.9.  Na Cestujícím zadanou adresu vyzvednutí a cílovou adresu musí být možný bezpečný a neomezený přístup osobním motorovým vozidlem. Pokud není na adresu vyzvednutí možný bezpečný a neomezený přístup osobním motorovým vozidlem, Řidič se pokusí kontaktovat Cestujícího telefonicky.

Není-li možné Cestujícího kontaktovat nebo Cestující odmítá přijít na nejbližší dostupné místo, je Řidič oprávněn zrušit objednávku s tím, že Řidič je oprávněn požadovat od Cestujícího úhradu skutečně vzniklých nákladů za ujetou trasu. Pokud není možný bezpečný a neomezený přístup na cílovou adresu, Řidič odveze Cestujícího na nejbližší dostupnou adresu, přičemž Řidiči vzniká právo na zaplacení plné částky objednané přepravy.

5.10.  Pokud bude Uživatel opakovaně zadávat nesprávné adresy vyzvednutí nebo se opakovaně nedostaví k Řidiči je Společnost STARAPP oprávněna zablokovat nebo zrušit Účet Uživatele a neumožnit témuž Uživateli opětovnou registraci.

6. Řidiči

6.1.  Tento článek upravuje práva a povinnosti Řidičů při používání Aplikace a poskytování přepravy.

6.2.  Řidič bere na vědomí, že Společnost STARAPP zprostředkováním objednávek na přepravu nevstupuje do vztahu mezi Řidičem a Cestujícím.

6.3.  Řidič je před používáním Aplikace pro účely poskytování přepravy povinen uzavřít se Společnosti STARAPP zvláštní smlouvu upravující podmínky zprostředkování objednávek Řidiči Společnosti STARAPP. (dále jen „Smlouva“), smlouvu o zpracovávání osobních údajů a vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami. Právní otázky neupravené ve smlouvě se řídí příslušnými částmi těchto Podmínek vztahujícími se na Řidiče. Ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito Podmínkami. Používáním Aplikace Řidič vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami (v částech, které se na Řidiče vztahují).

6.4.  Společnost STARAPP zajistí prostřednictvím Aplikace zveřejnění Řidiče jako poskytovatele přepravy v Aplikaci a zajistí zprostředkování objednávek Cestujících prostřednictvím Aplikace. Přijetím objednávky prostřednictvím Aplikace se Řidič zavazuje, že provede objednanou přepravu. Podmínky zrušení objednávky po jejím přijetí Řidičem jsou předmětem Smlouvy.

6.5.  Podmínkou používání Aplikace jako Řidič je zároveň i splnění všech podmínek včetně podnikatelských oprávnění, koncesí a splnění jiných povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů. Řidič se zavazuje dodržovat všechny povinnosti ve smyslu předchozí věty tohoto bodu Podmínek po celou dobu používání Aplikace jako Řidič. Řidič je povinen zajistit, aby i jakékoli osoby a vozidla, která používá k poskytování přepravy osob, splňovaly povinnosti podle první věty tohoto bodu Podmínek, a to po celou dobu používání Aplikace jako Řidič. Pokud Řidič nesplňuje povinnosti uvedené v tomto bodě Podmínek, je povinen přestat používat Aplikaci jako Řidič.

6.6.  Společnost STARAPP nemá možnost prověřovat Cestující a neodpovídá za chování a případnou škodu způsobenou Cestujícím Řidiči.

6.7.  Společnost STARAPP negarantuje Řidiči žádné minimální množství objednávek.

6.8. Řidič je zodpovědný zejména za:

a) řádné poskytnutí přepravy.

b) škodu způsobenou na zdraví nebo majetku způsobenou provozem motorového vozidla, zejména v souvislosti s dopravní nehodou nebo škodnou událostí, kterou Řidič zavinil.

6.9.  Řidič se zavazuje nepoškozovat dobré jméno Společnosti STARAPP, dodržovat pravidla slušného chování při kontaktu s Cestujícími a dodržovat pravidla silničního provozu.

6.10.  Společnost STARAPP je oprávněna Řidiči po stížnostech Cestujících, zjištění porušení povinností Řidiče vyplývajících ze Smlouvy z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů, zejména v případě nedostatečného hodnocení Řidiče v Aplikaci, dočasně nebo natrvalo zablokovat nebo zrušit účet Řidiče a neumožnit mu dále používat Aplikaci ani opětovnou registraci, a to i bez předchozího upozornění.

6.11. Řidič bere na vědomí a souhlasí s tím, že Cestujícím je umožněno prostřednictvím Aplikace hodnotit Řidiče a hodnocení je pro Uživatele viditelné i při vytváření objednávky, což může ovlivnit počet objednávek pro Řidiče.

6.12. Řidič se zavazuje Aplikaci nezneužívat, a to zejména k získávání kontaktů na Cestující a obcházení objednávání taxislužby prostřednictvím Aplikace.

6.13.  Při ukončení podnikatelské činnosti nebo ztrátě potřebných oprávnění k vykonávání činnosti, je Řidič povinen Společnost STARAPP neprodleně informovat a přestat používat Aplikaci jako Řidič.

7. Reklamace

7.1.  Přestože Společnost STARAPP neodpovídá za řádné poskytnutí služeb Řidiči, Společnost STARAPP umožňuje přijetí reklamace poskytnuté přepravy zasláním e-mailu na info@starapp.cz nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webové stránce, a její následné postoupení konkrétnímu Řidiči. 

7.2.  Uživatelé jsou povinni poskytnout součinnost potřebnou pro objasnění uplatněné reklamace.

7.3.  Společnost Starapp se zavazuje vyřídit reklamaci přepravy bezodkladně, ve složitých případech do 3 pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí a po jejím přijetí (postoupení od Společnosti STRAPP) vystavit Cestujícímu potvrzení o přijetí reklamace. V případě reklamace uplatněné prostřednictvím Společnosti STARAPP. Vystavuje potvrzení o přijetí reklamace Společnost STARAPP jménem Řidiče.

7.4.  Cestující berou na vědomí, že k uplatnění reklamace přepravy přichází až momentem jejího postoupení Řidiči, řidiči smluvního partnera Společnosti STARAPP , o čemž je Cestující informován.

7.5.  Reklamaci přepravy je třeba uskutečnit bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich poskytnutí nebo zrušení objednávky.

8. Orgán dozoru a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

8.1. Orgánem dozoru ve věcech ochrany spotřebitele je Česká obchodní inspekce (ČOI), Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno.

8.2. Spotřebitel má právo se obrátit s cílem ochrany svých spotřebitelských práv na subjekt alternativního řešení sporů. Možnosti a podmínky alternativního řešení sporů upravuje zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele. Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů lze podat i prostřednictvím platformy dostupné na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.  Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a příslušnými soudy jsou soudy České republiky. Pokud Uživatel nemá bydliště, místo podnikání nebo sídlo na území České republiky, soudem příslušným k řešení sporů je soud České republiky určený podle sídla Společnosti STARAPP.

9.2.  Uživatel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku vůči Společnosti STARAPP bez předchozího písemného souhlasu Společnosti STARAPP. Uživatel není oprávněn jednostranně započítat pohledávku vůči Společnosti STARAPP.

9.3.  Tyto Podmínky a jejich změny se stávají účinnými momentem jejich zveřejnění.

9.4.  Jsme oprávněni kdykoli změnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího oznámení nebo upozornění.

9.5.  Tyto Podmínky mohou být vyhotoveny ve více jazykových verzích, přičemž rozhodující je verze v českém jazyce.

9.6.  Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek stane neplatným nebo neúčinným, jsme oprávněni jej nahradit jiným ustanovením s co nejbližším obsahem a účelem k původnímu ustanovení a taková neplatnost nebo neúčinnost nemá vliv na platnost a účinnost jiných ustanovení těchto Podmínek.

9.7. Uživatel nás může kdykoli v případě otázek nebo potřeby technické pomoci kontaktovat na: info@starapp.czSpo

Ověřeno MonsterInsights